Mantras for various problems

MANTRA

 1. To prevent any kind of calamity or misfortune.

  SHARANAAGATA DEENAARTA PARITRAANA PARAAYANE
  SARVASYARTI HAREDEVI NAARAAYANI NAMOSTUTE

 1. To eliminate distress; to prevent catastrophe and for auspiciousness.

  KAROTU SAA NAH SHUBHA HETU REESHVARI
  SHUBHAANI BHADRANYA ABHIHANTU CHAAPADAH

 1. To eliminate all kinds of fears.

  a) SARVASWAROOPE SARVESHE SARVASHAKTI SAMANVITE
  BHAYEBHYAH TRAAHI NODEVI DURGE DEVI NAMOSTUTE

  b) ETATTE VADANAM SAUYMYAM LOCHAN TRAYA
  BHUSHITAM PAATU NAH SARVA BHITIBHYAH
  KAATYAAYANI NAOMOSTUTE

  c) JWAALAA KARAALA MATYUGRA MASHESHAA SUR SOODANAM|
  TRISHULAM PAATU NO BHITEH BHADRAKAALI NAMOSTUTE

 1. For liberation from gravest of sins.

  HINASTI DAITYA TEJAANSI SWANENAA POORYAYAA JAGAT SAA GHANTAA PAATU NO DEVI PAAPEBHYO NAH SUTAANIVA

 1. To get cured from chronic and incurable diseases.

  ROGAAN SHESHAAN APAHANSI TUSTAA
  RUSHTAA TU KAAMAAN SAKALAAN BHISHTAAN
  TWAAMAA SHRITAANAAM NA VIPANNARAANAAM
  TWAAMAA SHRITAA HYAA SHRAYATAAM PRAYAANTI

 1. For good-health, good-fortune, name and fame.

  DEHI SAUBHAAGYAM AAROGYAM DEHIME PARAMAM SUKHAM
  RUPAM DEHI JAYAM DEHI YASHO DEHI DWISHOJAHI

 1. For a beautiful wife.

  PATNIM MANORMAAM DEHI MANO VRITRA ANUSAARINIM
  TAARINIM DURG SANSAAR SAAGARASYA KULODBHAVAAM

 1. To clear all kinds of hurdles and obstacles; for the destruction of enemies.

  SARVAA BAADHAA VINIRMUKTO DHANA DHAANYA SUTAANVITAH
  MANUSHYO MATA PRASAADEN BHAVISHYATI NA SANSHAYAH

 1. For a handsome husband

  a) KAATYAAYANI MAHAAMAAYE MAHAA YOGINYA DHISHWARI
  NANDA GOPA SUTAM DEVI PATIM ME KURU TE NAMAH

  b) HE GAURI SHANKARA ARDHAANGI YATHA TWAM SHANKARPRIYAA
  TATHAA MAAM KURU KALYAANI KAANT KAANTAAM SUDURLABHAAM

  c) OM DEVENDRAANI NAMASTUBHYAM DEVENDRA PRIYABHAAMINI
  VIVAAHAM BHAGYAM AAROGYAM SHIGHRAM LAABHAMCHA DEHIME

 1. To eliminate all kinds of sorrows; for the attainment of happiness and peace.

  PRANATAANAAM PRASIDATVAM DEVI VISHWAARTI HAARINI
  TRAILOKYA VAASI NAAMIDYE LOKAANAAM VARDAA BHAVA

 1. For peace of mind.

  RAKSHAANSI YATROGRA VISHAASHCHA NAAGAA
  YATRAARAYO DASYU BALAANI YATRA
  DAAVAA NALO YATRA TATHABDHI MADHYE
  TATRA STHITAA TVAM PARIPAASI VISHWAM

 1. To beget a child; to clear all kinds of hurdles and obstacles.

  SARVAA BAADHAA VINIRMUKTO DHAN DHAANYA SUTAANVITAH
  MANUSHYO MAT PRASAADEN BHAVISHYATI NA SANSHAYAH

 1. For all kinds of worldly enjoyments and pleasures; for salvation.

  VIDHEHI DEVI KALYAANAM VIDHEHI PARMAAMSHRIYAM
  RUPAM DEHI JAYAM DEHI YASHO DEHI DWISHOJAHI

 1. For professional success; for success in business and financial matters etc.

  TE SAMMATAA JANPADESHU DHANAANI TESHAAM
  TESHAAM YASHAANSI NA CHA SIDATI DHARMA VARGAH
  DHANYAASTA EVA NIBHRIT AATMAJ BHRITYA DAARA
  YESHAAM SADA ABHYUDAYADAA BHAVATI PRASANNA

 1. To eliminate poverty and all kinds of sorrows.

  DURGE SMRITA HARASI BHITIM ASHESHA JANTOH
  SWASTHAIH SMRITAA MATI MATEEVA SHUBHAM DADAASI
  DAARIDRAYA DUKH BHAYA HAARINI KA TWADANYAA
  SARV UPAKAAR KARANAAYA SADAARDA CHITTAA

 1. For protection against all kinds of dangers.

  SHOOLEN PAAHI NO DEVI PAAHI KHADGEN CHAAMBIKE
  GHANTAA SWANEN NAH PAAHI CHAAPA JYAANIH SWANEN CHA

 1. For knowledge and education.

  VIDYAAH SAMASTAH TAVA DEVI BHEDAAH
  STRIYAAH SAMASTAAH SAKALAA JAGATSU;
  TVAYAIKAYAA PURITAM AMBA YETAT
  KAA TE STUTIH STAVYA PARAA PAROKTIH

 1. To eliminate inauspiciousness and ill effects.

  SARVAMANGAL MANGALAYE SHIVE SARVAARTHA SAADHIKE
  SHARANYE TRAYAMBAKE GAURI NAARAAYANI NAMOSTUTE

 1. For wealth and prosperity.

  KAANSOSMITAAM HIRANYA PRAAKAARAA MAARDRAAM JWALANTIM TRIPTAAM TARPAYANTIM
  PADME STHITAAM PADMAVARNAAM TAAMIHOPA VAYESHRIYAM

 1. For liberation from sins.

  NATEBHYAH SARVADAA BHAKTYAA CHANDIKE DURITAAPAHE
  RUPAM DEHI JAYAM DEHI YASHO DEHI DWISHOJAHI

 1. For salvation; for attaining to heaven.

  SARVA BHUTAA YADAA DEVI SWARGA MUKTI PRADAAYINI
  TVAM STUTAA KAA VAA BHAVANTU PARAMOKTAYAH

 1. To prevent untimely and premature death – Chanting of ‘Durga-Saptashati-Trayambak’ mantra eliminates the threat of untimely death and the person enjoys a long life.
 1. To prevent untimely and premature death (another mantra)

  SHOOLEN PAAHI NO DEVI PAAHI KHADGEN CHAAMBIKE GHANTAA SWANEN NAH PAAHI CHAAPAJYAMI SWANEN CHA

  The chanting of the above mentioned mantra in combination with ‘Durga-Saptashati-path’ also prevents untimely and premature death.

 1. For the prevention of epidemic.

  ITTHAM YADAA YADAA BAADHAA DAAN VOTTHAA BHAVISHYATI TADAA TADAA AVATIRYAAHAM KARISHYAAM ARISANKSHAYAM

  Chanting of the above given mantra followed by ‘Durga-Saptashati-path’ helps in preventing epidemic.

 1. To regain lost authority; to retrieve lost wealth

  TATO VAVRE NRIPO RAJYAM VIBHRAN SHYANYA JANMANI ATRAIVA CHA NIJAM RAAJYAM HAT SHATRU BALAMBALAAT

 2. For knowledge, education and eliminating flaws in speech –

  ITYUKTAA SAA TADAA DEVI GAMBHIR ANTAH SMRITAA JAGAT DURGA BHAGWATI BHADRA YAYEDAM DHAARYATE JAGAT

  Alternate chanting of above given mantra in combination with each mantra of ‘Durga Saptashati’ helps in attaining knowledge and eliminating flaws in speech.

 27. SURYA MANTRA – Chanting of this mantra for 8,00,000 times brings inexplicable virtues and benefit to a man. Chanting of Surya Mantra has numerous benefits like the chanter is blessed with peace, prosperity and a long life free from diseases. Daily chanting of Surya Mantra helps in getting cured from disease like blood- pressure, heart and skin diseases.

MANTRA- OM GHRINIH SURYAA AADITYAH

Advertisements

About rikhavkhimasia

Rikhav Khimasia started practicing as a Professional Consultant Astrologer and Alternative Healer, from early 2000 AD at the age of 28. It was May 2003 when he was approached by people representing one of India’s foremost Parsi Astrologer’s website and was taken on board as a Team Member in the position of a Senior Web Astrologer. In his tenure on this website he has had the fortune of reading, interpreting and replying to more than 30,000 horoscopes, till he resigned in June 2009. Rikhav Khimasia, has a detailed experience in dealing with issues like, child birth, marriage, love, business and career choices, education choices, Mahurats of all kinds for all kinds of purposes, fortunate days and many more. An astrologer Par Excellence, Rikhav Khimasia had predicted on many things like Chandrayaan Mission and its untimely demise, the Large Hadron Collider and its need to take a break soon after its start, on Man Mohan Singh becoming the PM again in the 15th Lok Sabha, on Nano moving to Gujarat, on many other Indian and Western celebrities, on TV shows like Dus Ka Dum and on new entertainment channels like Colors and its TRP growth, and many more; all in form of articles on the net, which may still be found. Rikhav Khimasia is a Management Graduate, and has learnt Vaastu, Reiki, Crystal Healing, Pyramid Vaastu, Transcendental Meditation, Auto Suggestion, Self Hypnotism, Past Life Regression, Alpha Beta Theta level Meditation too. He is versatile with use of various techniques and does not stick to a single technique or school of astrology as he believes in the Motto “Solve Client’s Problem Any How”. He is not at all loyal to a single technique or school of astrology, he is only loyal to his client. The other advantage being, that he can bring in and attach age old astrology rules and significations to the current modern times and not be bogged down by the lineage and ancestry. He is secular by nature and believes GOD is one.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.